houding • stress reducerende recepten
De gedachte achter de stressmatrix is dat stress veroorzaakt wordt door allerlei onduidelijkheden per matrixcel.
De stress reducerende recepten hieronder volgen de systematiek van de matrix.

1.Doelen en werkwijze: succes boeken
- maak een sterkte/zwakte-analyse;
- vraag tijdelijke hulp;
- schat haalbaarheid in;
- stel doelen en deadlines;
- wees eerlijk over bedrijfssituatie;
- betracht openheid over reorganisatie, fusie of sanering;
- bespreek nieuwe ontwikkelingen;
- vraag naar bedrijfsbelang of vertel erover;
- accepteer toekomstonzekerheid als onvermijdelijke stressor;
- los financiële problemen op.

2.Taken en bevoegheden: je werk organiseren
- standaardiseer informatieformulieren;
- beperk info tot één A-4tje;
- negeer niet-tijdig ingebrachte info;
- bekijk functie/functionaris-relatie;
- houd regelmatig afstemmingsgesprekken;
- vraag instructies over functie-uitoefening;
- maak schriftelijke afspraken over werk en procedures;
- verminder rigoureus hoeveelheid werk;
- delegeer taken;
- trek nieuwe mensen aan.

3.Deskundigheid: jezelf scholen
- onderzoek functie-eisen;
- dring aan op bijscholing;
- zorg voor onmiddellijke herplaatsing;
- ga stage lopen bij elkaar;
- laat je coachen door een ouder iemand: een vaderfiguur;
- vraag een opleidingsadvies;
- informeer naar richtlijnen voor toekomstig functioneren.

4.Beleidsbeïnvloeders: een netwerk opbouwen
- ga samen met iemand anders naar (potentiële) klanten;
- leg informele contacten;
- vraag iemand je te ondersteunen;
- neem deel aan multidisciplinaire cursussen;
- ga samen met anderen op buitenlands bedrijfsbezoek;
- stel samen met iemand anders rapporten op;
- verhoog de contactfrequentie;
- benadruk gemeenschappelijk belang en vijanden.
5.Besluitvorming: invloed uitoefenen
- dwing infoprocedures af;
- doe actief mee tijdens presentaties;
- neem ondubbelzinnige beslissingen;
- schakel een neutrale derde in als gespreksleider;
- stel overeenkomsten en verschillen van opinie vast;
- praat een en ander uit in een niet bedreigende omgeving;
- leg het gesprek vast;
- maak een concrete afspraak voor een nieuw gesprek;
- vraag naar grenzen en geef ze zelf aan.

6.Autonomie: jezelf ontplooien
- etaleer duidelijk je verwachtingen;
- herhaal keer op keer je motieven;
- houd loopbaangesprekken;
- maak je wensen kenbaar in functioneringsgesprekken;
- bespreek je werkomstandigheden;
- ga eens op een andere kamer zitten;
- vraag hulp en advies aan staffunctionarissen;
- stel je ambities bij;
- reken niet op je werkgever, neem zelf initiatief.
7.Bedrijfsklimaat: aangeven wie je wilt zijn
- maak je bezigheden zichtbaar;
- nodig (nieuwe) collega’s uit bij je thuis;
- organiseer informele bijeenkomsten;
- vergroot toegankelijkheid en open-deurpolitiek;
- wees consequent en ondubbelzinnig;
- respecteer iemands status;
- gebruik de u-vorm voor verzakelijking van contacten;
- vraag en schenk vertrouwen;
- geef het voorbeeld.

8.Samenwerking: ideeën delen
- geef iedereen evenveel aandacht;
- houd vaste ideeënbijeenkomsten;
- kom met feiten, niet met fantasieën;
- behandel eerst emoties, dan feiten;
- splits een conflict in deelconflicten;
- word niet persoonlijk;
- vermijd dreigementen;
- toon zwakte en sterkte;
- geef fouten toe;
- moedig mensen aan;
- laat medewerkers niet vallen;
- maak het anderen gemakkelijk om jou als leidinggevende te behandelen.

9.Houding: vitaal blijven
- richt een fitnessgroep op;
- vraag advies over gewichtsvermindering;
- verander eet- en leefgewoonten;
- ontspan je op tijd;
- doe mee aan sportdagen;
- volg ontspanningscursussen;
- zet een praatgroep op.

10.Integratie: voortdurend afstemmen
- maak een stressplan en een draaiboek;
- zoek een mentor voor begeleiding;
- formuleer korte- en lange-termijndoelstellingen;
- koppel hierover voortdurend terug naar je collega’s;
- vertel over verwachtingen en resultaten;
- bewaak de voortgang en leg deze vast;
- stel je draaiboek tijdig bij;
- wees tevreden met tussenresultaten.

Uit 'De negensprong'
 

naar boven | terug