doelen en werkwijze • nieuwe strategieën invoeren  
 
Onder de naam chips starten in januari 1996 alle Holland Casino’s een tweejarig project om het horecaproduct te vernieuwen. chips is een intern project, een managementinstrument, om de afgesproken veranderingen projectmatig en procesmatig te ondersteunen. De inbreng van de deelnemers is daarbij essentieel. Gastvrijheid, creativiteit en rendement zijn de kernwoorden. Het project maakt deel uit van de strategienota waarin het hoofdkantoor het toekomstig beleid voor alle Holland Casino’s beschrijft. Daarin zijn ook de verwachte ontwikkelingen in de horeca opgenomen.
chips betekent: Casino Horeca Is Prominente Service.
De Vestigingsdirecteuren en de chefs Algemene Zaken, waar de horeca-afdelingen onder vallen, willen met chips de noodzakelijke veranderingen in iedere vestiging en voor alle casino’s in één beeld bij elkaar brengen. chips gaat volgens de matrixmethode werken, omdat je daarmee het vernieuwingsproces kunt structureren.
Voor het chips-project stelt het hoofdkantoor een projectmanager aan. Zij organiseert in het najaar van 1996 voor iedere vestiging een matrixbijeenkomst. In een tijdsbestek van twee dagdelen behandelt ze alle facetten van de matrix. De door haar ontwikkelde aanpak zal ik hierna beschrijven.
Matrixbijeenkomsten
Het doel van de matrixbijeenkomst is te inventariseren en vast te stellen welke activiteiten nodig zijn om de product/marktformule in de horeca te vernieuwen. Tevens wil de projectmanager zichtbaar maken welke effecten bepaalde veranderingen hebben op andere facetten van het veranderingsproces.
In matrixtermen vertaald, men gaat eerst de maatregelen in het vak ‘doelen en werkwijze’ benoemen en daarna de consequenties voor de andere matrixvakken bespreken.
 
Programma
Het programma bestaat uit drie onderdelen.

1. Brainstormen over de doelen uit de strategienota
Drie groepen gaan ieder met een doel uit de strategienota aan de slag aan de hand van drie uitgewerkte
casussen. De opdrachten zijn: benoem de gewenste situatie, vergelijk die met de huidige situatie en som minstens vijf ideeën op om de kloof te overbruggen. De casussen hebben als onderwerp:

1. Extra service in de horeca. Bijvoorbeeld door betaalgemak, flexibele uitgiftepunten van drank en drankjes in de speelzaal.
2. Meer entertainment in de horeca. Bijvoorbeeld via fun zones, inzet van een showmaster en veranderingen van de inrichting.
3. Vernieuwing van het horecaconcept. Bijvoorbeeld door uitbreiding van het restaurant, lokale acties en uitbesteding van food corners.

2. Inventarisatie van de consequenties
Iedere deelnemer aan de workshop moet vanuit zijn eigen positie aangeven wat er in de andere matrixvakken moet gebeuren. Bij ieder vak hoort een aantal richtvragen.


Beleidsbeïnvloeders: Noem drie afdelingen die een remmende/stimulerende werking hebben op de uitvoering van de ideeën.
Bedrijfsklimaat: Noem drie of meer gevolgen voor het imago, de sfeer die de gasten ondervinden en jouw betrokkenheid bij het casino.
Taken en bevoegdheden: Geef drie voorbeelden van veranderingen in je takenpakket.
Besluitvorming: Hoe kun je ideeën inbrengen en een vinger aan de pols houden bij de invoering?
Samenwerking: Welke dingen moeten er veranderen in de afstemming met je collega’s binnen en buiten de horeca-afdeling?
Deskundigheid: Vraag je af of je voldoende kennis hebt om de ideeën te realiseren. Noem drie verbeteringen voor de opleiding, werving en selectie, en functie-eisen.
Autonomie: Geef op de vijf volgende onderdelen aan wat de consequenties van de vernieuwingen zijn voor jouw werk en motiveer waarom dat zo is: mate van zelfstandigheid, werkdruk, promotie, status en variatie, sfeer op de werkplek.
3. Gevolgen voor de houding
In het eerste onderdeel werken de deelnemers de veranderende doelen en werkwijze uit. In het tweede onderdeel richten ze zich op de effecten. In het laatste onderdeel moeten ze de veranderingen in het matrixvak ‘houding’ benoemen. De vraag daarbij is: Stel dat alle ideeën worden uitgevoerd. Ben je bereid om daaraan mee te werken? En vertel welke consequenties dat heeft voor jouw houding, als medewerker en leidinggevende, ten opzichte van je werkgever en je collega’s. Denk daarbij aan collegialiteit, flexibiliteit en managementstijl.

Rapportage
De projectmanager maakt van iedere bijeenkomst een samenvatting, die wordt opgenomen in de voortgangsrapportage. Per casino betekent dat een A-4tje met daarop de belangrijkste resultaten.

Communicatie
De uitkomsten van het chips-project worden op drie niveaus besproken: strategisch, organisatorisch en operationeel. Per niveau wordt veelvuldig met elkaar gepraat over de resultaten, de stand van zaken en de follow-up-acties.
1. Op strategische niveau gebeurt dat door middel van de voortgangsrapportage waarin een horecamatrix voor alle vestigingen en een plan van aanpak is opgenomen.
2. Op organisatorisch niveau vindt dat in een projectgroep plaats. De resultaten per vestiging worden met de vestigingsdirecteur en de chef Algemene Zaken besproken, en er wordt een ondersteuningsaanpak op maat gemaakt.
3. Op uitvoerend niveau vinden landelijke horecadagen plaats (waarop Casino Breda de ‘koffie complèt’ serveerde), en verschijnt er een maandelijkse nieuwsbrief waarin de ontwikkelingen per vestiging worden beschreven evenals de resultaten van de ideeënlijn.3

Vernieuwingsproces in volle gang
Het belangrijkste winstpunt van chips in het eerste jaar is de manier waarop de horeca binnen Holland Casino zich ontwikkelt. Om te beginnen heeft elke vestiging de dagelijkse uitvoering van de horeca onder de loep genomen. Doel is te bepalen hoe ze tot een zo rendabel mogelijke werkwijze kan komen waarin de wensen van de gasten centraal staan. De veranderingen en de resultaten zijn voor iedere vestiging weer anders. De een voert buffetten, cocktails of happy hours in; de ander integreert de functies, verandert de openingstijden van de keuken of vergroot de opleidingsactiviteiten. Het totale resultaat is bemoedigend. Maar om de doelstelling te halen – een goede product/marktformule, een hoger rendement, en het vernieuwingsproces verder doorvoeren – moet er nog wel het nodige gebeuren. In het tweede jaar van het traject krijgt iedere vestiging hulp aangeboden bij het implementeren van de voornemens.
 

naar boven | terug